Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Data Pin IC ST6382B1 HBM-00-01F

 Data Sheet IC ST6382B1 HBT-00-01FIC ST6382B1
Pin 1: DA 0

        Pin 42: VDD

Pin 2: DA 1

        Pin 41: PC 0/SCL

Pin 3: DA 2

        Pin 40: PC 1/SDA

Pin 4: DA 3

        Pin 39: PC 2

Pin 5: DA 4

        Pin 38: PC 3/SEN

Pin 6: DA 5

        Pin 37: PC 4/PWR IN

Pin 7: AD 1/PB 1

        Pin 36: PC 5

Pin 8: AD 2/PB 2

        Pin 35: PC 6/IR IN

Pin 9: AD 3/PB 3

        Pin 34: VS

Pin 10: PD 4/PB 4

        Pin 33: RESET

Pin 11: PD 5/PB 5

        Pin 32: OSC OUT

Pin 12: AD 6/PB 6

        Pin 31: OSC IN

Pin 13: PA 0

        Pin 30: TEST/VPP

Pin 14: PA 1

        Pin 29: OSDOSC OUT

Pin 15: PA 2

        Pin 28: OSDOSC IN

Pin 16: PA 3

        Pin 27: V SYNC

Pin 17: PA 4

        Pin 26: H SYNC

Pin 18: PA 5

        Pin 25: BLANK

Pin 19: PA 6 (HD 0)

        Pin 24: B

Pin 20: PA 7 (HD 1)

        Pin 23: G

Pin 21: VSS

        Pin 22: RBaca Juga Data Sheet IC ST6388B1